نفت فلات قاره در بزرگسالان و هيات قايقراني گيلان در جوانان قهرمان شدند

دور رفت اولين دوره مسابقات باشگاهها و دسته جات آزاد آبهاي آرام مردان ديروز 21 مهرماه با قهرماني نفت فلات قاره در بزرگسالان و هيات قايقراني گيلان در جوانان در درياچه آزادي تهران به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب ، 8 تيم شرکت کننده در اين رقابتها با هم به رقابت پرداختند که در کاياک يکنفره مسافت 1000 متر بزرگسالان احمدرضا طالبيان از نفت فلات قاره ، امين بوداغي از خزرساز بابلسر و آرمين بخشي زاد از هيات قايقراني گيلان اول تا سوم شدند.در کاياک دونفره 1000 متر بزرگسالان امين بوداغي و علي فرخي از خزرساز بابلسر اول، حسين سينکايي و مسعود قاسمپور از آماکو نوشهر دوم و سيد امير مهدوي و آرش بصارت دار از ملوان انزلي سوم شدند.
در کانو يکنفره 1000 متر بزرگسالان شاهو ناصري از نفت فلات قاره ، وحيد چراغي از جميرا کرمانشاه و مرتضي رستمي از امورماهيان خاوياري گلستان به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.در کانودونفره 1000 متر بزرگسالان پيمان صيامي و شاهو ناصري از نفت فلات قاره اول شدند، مهران ابوپور و ايمان پورعزيز از خزرساز بابلسر و نعيم پلنگ پشتيان و ميلاد روزه دالاري از ملوان انزلي به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.
در کاياک يکنفره 1000متر جوانان اروند درويش از آماکو نوشهر، جعفر محمدي دوست از هيات قايقراني گيلان و پدرام دادک از امور ماهيان خاوياري گلستان اول تا سوم شدند.در کاياک دونفره 1000متر جوانان عليرضا محمدي و پدرام دادک از امور ماهيان خاوياري ، جعفر محمدي دوست و سعيد فضل اولي از هيات قايقراني گيلان و محمدرضا نيک منش و احمد بنده زاده از آماکو نوشهر به مقامهاي اول تا سوم رسيدند.
در کانو يکنفره 1000متر جوانان امير حسين خدايار از خزرساز بابلسر اول ، سجاد صيامي از هيات قايقراني گيلان دوم و عادل مجللي از امور ماهيان خاوياري گلستان سوم شدند.در کانودونفره 1000 متر جوانان ياسر دهقان و مصطفي رافخاني از هيات قايقراني گيلان به مقام اول ، کيارش اسديان و اميرحسين خدايار از خزرساز بابلسر به مقام دوم و عادل مجللي و سعيد قاسمي از امور ماهيان خاوياري گلستان به مقام سوم رسيدند.
در کاياک يکنفره 500 متر بزرگسالان احمدرضا طالبيان از نفت فلات قاره اول ، آرمين بخشي زاده از هيات قايقراني گيلان دوم و علي فرخي از خزرساز بابلسر سوم شدند. در کاياک دونفره 500 متر بزرگسالان عباس صيادي و احمد رضا طالبيان از نفت فلات قاره به مقام اول ، امين بوداغي و علي فرخي از خزرساز بابلسر به مقام دوم و حسين سينکايي و مسعود قاسمپور از آماکو نوشهر به مقام سوم رسيدند.
در کانو يکنفره 500 متر بزرگسالان شاهو ناصري از نفت فلات قاره ، مرتضي رستمي از امورماهيان خاوياري گلستان و محمد ژنده رزمي از آماکو نوشهر به مقامهاي اول تا سوم رسيدند.در کانو دونفره 500 متر بزرگسالان پيمان صيامي و شاهو ناصري از نفت فلات قاره مقام اول ، مهران ابوپور و ايمان پورعزيزاز خزرساز بابلسر مقام دوم و نعيم پلنگ پشتيان و ميلاد روزه دالاري از ملوان انزلي مقام سوم را از آن خود کردند.
در کاياک يکنفره 500 متر جوانان اروند درويش از آماکو نوشهراول شد ، جعفر محمدي دوست از هيات قايقراني گيلان و سعيد روغني از تربيت بدني دزفول در رده هاي دوم و سوم جاي گرفتند.در کاياک دونفره 500 متر جوانان محمدرضا نيک منش و احمد بنده زاده از آماکو نوشهر ، جعفر محمدي دوست و سعيد فضل اولي از هيات قايقراني گيلان و محمدطاهر حسيني افشار و رامين ياوري از جميرا کرمانشاه اول تا سوم شدند.
در کانويکنفره 500 متر جوانان اميرحسين خدايار از خزرساز بابلسر اول شدند، سجاد صيامي از هيات قايقراني گيلان و عادل مجللي از امور ماهيان خاوياري گلستان به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.در کانو دونفره 500 متر جوانان کيارش اسديان و اميرحسين خدايار از خزرساز بابلسر به مقام اول ، عادل مجللي و سعيد قاسمي از امورماهيان خاوياري گلستان به مقام دوم و ياسر دهقان و مصطفي رافخاني از هيات قايقراني گيلان به مقام سوم رسيدند.
در نهايت در رده جوانان هيات قايقراني گيلان با 41 امتياز، خزرساز بابلسر با33 امتياز و امورماهيان خاوياري گلستان با 30 امتياز اول تا سوم شدند.در رده بزرگسالان نيز نفت فلات قاره با 62 امتياز ، خزرساز بابلسر با47 امتياز و امورماهيان خاوياري گلستان با 30 امتياز در مکانهاي اول تا سوم جاي گرفتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.