مجامع انتخاباتي هيات هاي قايقراني گلستان و مازندران برگزار شد

مجامع انتخاباتي هيات هاي قايقراني استان هاي گلستان و مازندران با حضور سرپرست فدراسيون قايقراني ‏برگزار شد.‏
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مجمع انتخاباتي هيات قايقراني استان مازندران با حضور ‏سرپرست فدراسيون قايقراني برگزار شد و مهرداد وکيليان با راي اعضاي مجمع به عنوان رئيس هيات ‏قايقراني استان مازندران انتخاب گرديد. خسرو ابراهيمي سرپرست فدراسيون قايقراني در حاشيه سفر ‏خود به منظور حضور در مجمع قايقراني استان مازندران، از امکانات قايقراني اين استان بازديد به عمل ‏آورد. ابراهيمي همچنين طي جلسه اي با سعادتمند مديرکل ورزش و جوانان استان خواستار نگاه ويژه ‏مسئولين ورزش استان به قايقراني شد. ابراهيمي با بازديد از امکانات قايقراني نوشهر و گلوگاه اين مناطق ‏را داراي پتانسيل خوبي در قايقراني دانست و خواستار توسعه قايقراني در مازندران شد.‏
ابراهيمي پس از آن در مجمع انتخاباتي هيات قايقراني استان گلستان نيز حضور يافت. در اين مجمع ‏سيدعباس حسيني براي 4 سال ديگر به عنوان رئيس هيات قايقراني استان گلستان انتخاب شد.‏
در حاشيه اين مجمع در جلسه سرپرست فدراسيون قايقراني با مديرکل ورزش و جوانان استان گلستان ‏مشکلات قايقراني بررسي شد. ابراهيمي و پاشا ضمن تاکيد بر توسعه قايقراني استان، لزوم برنامه ريزي به ‏منظور تشکيل پايگاه قايقراني در استان را مهمترين راهکار پيشرفت قايقراني گلستان ارزيابي کردند.‏
ابراهيمي سرپرست فدراسيون قايقراني در اين جلسه از تشکيل کارگروه قايقراني گلستان با حضور ‏متخصصين و پيشکشوتان قايقراني استان خبر داد و استفاده حداکثري از پتانسيل هاي آبي استان را در ‏جهت توسعه قايقراني شرط موفقيت هيات قايقراني گلستان دانست.‏

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.