سعيدلو کلنگ تاسيس پيست بين المللي قايقراني را به زمين زد

درسفرهيئت دولت به استان گيلان دکترسعيدلو درشهرستان انزلي کلنگ تاسيس پيست بين المللي قايقراني رابه زمين زد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني ، دکتر سعيدلو معاون محترم رئيس جمهور و رياست سازمان تربيت بدني به همراه مهندس ترکاشوند مديرعامل محترم شرکت توسعه و تجهيز، خسته بند نماينده مردم استان گيلان در مجلس شوراي اسلامي، احمد دنيامالي رئيس فدراسيون قايقراني و جمع کثيري از پيشکسوتان ورزش قايقراني کلنگ تاسيس پيست قايقراني را به زمين زد.
همچنين تاسيس مجموعه ورزشي دوهزارنفره مخصوص بانوان دررشت ، احداث 6 زورخانه ، اختصاص يک ميلياردتومان برا ي تاسيس نمازخانه درادارات و 2 پروژه بخش خصوصي شامل دهکده المپيک وپيست اسکي باحمايت دولت مصوبه دريافت کرد.
همزمان با دور سوم سفر استاني هيات دولت به استان گيلان رييس سازمان تربيت بدني روز يکشنبه در نشستي مشترک با مديران تربيت بدني و روساي هياتهاي ورزش گيلان درسالن اجتماعات سازمان مديريت وبرنامه ريزي حضور پيدا کرد.
دراين جلسه که رئيس ونواب هيئتهاي ورزشي استان گيلان حضورداشتند ، دکتر سعيدلو پس از شنيدن ديدگاه هريک از هيئتهاي ورزشي اظهار داشت : باتوجه به گستردگي ورزش و اثرگذاري آن در جامعه تلاش خواهيم کرد ارتباطات مردمي راافزايش دهيم.
رئيس سازمان تربيت بدني با بيان اينکه امروزه ورزش تنها بعنوان يک مقوله تفريحي ، فرهنگي واجتماعي تلقي نمي شود گفت : ورزش يکي از ابزارها ووسايل راهبردي بسياراثرگذار در جامعه است که مي تواند روح وجسم وايده هاي انسانها راجهت دهي کند.
وي اجراي طرح بزرگ هدفمندي يارانه ها را در ورزش اثرگذار دانست واظهار داشت : دراين طرح حدود 100هزار ميليارد تومان صرفه جويي خواهد شد که شاهد يک جهش عظيمي دراجراي پروژه عمراني و ورزشي خواهيم بود .
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني با بيان اينکه امروزه ورزش تنها بعنوان يک مقوله تفريحي ، فرهنگي واجتماعي تلقي نمي شود ، به نگاه عالمانه رئيس جمهور وتاکيد رهبرفرزانه انقلاب برتوجه ويژه به ورزش همگاني اشاره کردو گفت : ورزش يکي از ابزارها و وسايل راهبردي بسياراثرگذار در جامعه است که مي تواند روح وجسم وايده هاي انسانها راجهت دهي کند.
وي ادامه داد : دربخش قهرماني نيز ورزشکاراني موفق ترند که با استفاده از علم روز از ذهن وانديشه خود بهتراستفاده مي کنند .
رئيس سازمان تربيت بدني بااشاره به وضعيت ورزش در ايران گفت : امروز ه ورزش جزء مسايل اصلي کشورمحسوب مي شود و دولت نيز نگاه ويژه اي به اين امر دارد.
وي ورزش راعامل ارتقاء ظرفيتهاي انساني برشمرد وگفت : باتوجه به اينکه يکي از ابعاد بسيار بااهميت ورزش انديشه وتفکر مي باشد ، جذب تحصيل کرده ها درورزش مي تواند به کيفيت بخشي امور و دستيابي سکوهاي برجسته درميادين بين المللي کمک شايان توجهي کند.
محمدي اصل مديرکل تربيت بدني استان گيلان درابتداي همايش هيئتهاي ورزشي استان ضمن قدرداني از تلاشهاي بي وفقه هيئتها ازمديريت دکترسعيدلو درکسب سکوهاي بزرگ آسياو جهان به نيکي ياد کرد وگفت : کسب مقام چهارم بازيهاي آسيايي که دربرنامه چهارم توسعه يک ايده آل ارزيابي مي شد ، باپيگيريهاي مستمر دکترسعيدلو وتلاش فزاينده فدراسيونها وهيئتهاي ورزشي عينيت يافت.
وي خدمات دولت نهم و دهم رادرطول تاريخ ورزش کشوربي نظير ارزيابي کرد وگفت : تاقبل از دولت نهم و دهم همه فضاهاي ورزش استان از 384هزار مترمربع تجاوزنمي کرد ، درحاليکه اين آمار در دولت نهم ودهم به حدود 800هزارمترمربع ارتقائ يافته است .
مديرکل تربيت بدني گيلان از اجراي 110پروژه ورزشي نيمه تمام خبرداد وگفت : تاپايان سال تلاش خواهيم کرد 36پروژه ورزشي راراه اندازي کنيم .
وي يادآورشد : باتکميل 110پروژه نيمه تمام حدو 400هزارمترمربع برفضاهاي ورزش استان افزوده خواهد شد .
محمدي اصل گفت : باتکميل پروژه هاي مذکور حدو د3برابرتمام سالهاي گذشته برسرانه فضاي ورزش استان افزوده خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.