کارگاه آشنايي با طرح عملياتي شناسايي دوقلوهاي همسان مستعد قايقراني برگزار شد

کارگاه استعداديابي و آشنايي با طرح عملياتي دوقلوهاي همسان مستعد قايقراني با حضور 20 نفر از نمايندگان هيات هاي قايقراني استان هاي سراسر کشور در درياچه آزادي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، اين کارگاه باحضور8 مربي خانم و 12 مربي آقا از 14 استان کشور با ارائه شاخص هاي استعداديابي دوقلوهاي همسان برگزار شد.
در ابتدا حميد آقا علي نژاد رئيس آکادمي ملي قايقراني کلياتي در ارتباط با بحث استعداديابي در قايقراني بيان کرد. سپس مهدي بياتي مدير کميته سنجش، ارزشيابي و استعداديابي آکادمي قايقراني گزارش مبسوطي از استعداديابي و آموزش شيوه اندازه گيري برخي ويژگي هاي آنتروپومتريک بر اساس استانداردهاي موجود ارائه داد و در پايان امين عيسي نژاد مدير برگزاري کارگاه، طرح عملياتي شناسايي دوقلوهاي همسان مستعد قايقراني و شيوه همکاري استان ها با اجراي اين طرح را ارائه کرد.
افراد شرکت کننده در اين کارگاه در هياتهاي استاني خود با توجه به آموزش هاي ارائه شده، دوقلوهاي مستعد قايقراني را شناسايي خواهند کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.