استعفاي مديران دو شغله ورزشي غيرممکن است/ مديراني همانند دنيامالي و تابش خود را فداي ورزش کرده‌اند

بهرام افشارزاده در گفت و گو وبا خبرگزاري ورزش ايران (ايپنا) با اشاره به اينکه موضوع دوشغله بودن مديران ورزشي درحال برطرف شدن است گفت: استخدام 24 هزار نيرو نه تنها ساده نيست بلکه غير ممکن است روساي فدراسيون ها از فيلترهاي زيادي رد شده اند تا به اين جايگاه رسيده اند و ما مي توانيم براي اداره امور آن رشته ورزشي خاص به آنها اعتماد کنيم.
دبير کل کميته ملي المپيک اضافه کرد:‌رياست فدراسيون مسئوليت سنگيني است که نمي‌توان به دوش هر کسي گذاشت.افرادي مثل مهندس دنيامالي يا مهندس تابش انسان هايي استثنايي هستند که نيازي به اين سمتها ندارند. آنها از فرصتي که بايد در کنار خانواده‌شان باشند مي زنند و براي پيشبرد ورزش کشور تلاش مي کنند حضور اين افراد مسئوليت پذير در ورزش قابل احترام است.اين افراد خودشان را فداي ورزش کرده‌اند و همه تلاششان موفقيت ورزش است.
افشارزاده با اشاره به اينکه از حضور روساي فعال فدراسيون ها بايد قدرداني کرد اظهار داشت:‌تغيير روساي فدراسيون ها به علت دو شغله بودنشان غير ممکن است و اين مساله نيز به زودي حل مي شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.