هفته پنجم (نيم فصل اول )مسابقات ليگ برتر کانوپولو بانوان به ميزباني باشگاه مقاومت بسيج پنج شنبه 12 آذر در استخر بعثت تهران برگزار خواهد شد

هفته پنجم (نيم فصل اول )مسابقات ليگ برتر کانوپولو بانوان به ميزباني باشگاه مقاومت بسيج پنج شنبه 12 آذر در استخر بعثت تهران برگزار خواهد شد
1- 9:30 باشگاه مقاومت بسيج هيات قايقراني کرمانشاه
2- 10:15 هيات قايقراني کرمانشاه راهبران بندر فريدون کنار
3- 11:15 باشگاه مقاومت بسيج فريدون کنار
4- 12:00 راهبران بندر فريدون کنار فريدون کنار
داوران: ناهيد رحيمي-فاطمه ملايي-مريم طوبي
ناظر:ترانه طباطبايي
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.