در روز سه شنبه بعد از انجام٢٤ بازي مقدماتي مقام نهم تا ششم اعلام گرديد:مقام ٩:فارس مقام ١٠:قزوين مقام ١١:زنجان مقام ١٢: آذربايجان شرقي مقام ١٣: همدان مقام ١٤:اصفهان مقام ١٥:چهارمحال بختياري مقام ١٦:هرمزگان

در روز سه شنبه بعد از انجام٢٤ بازي مقدماتي مقام نهم تا ششم اعلام گرديد:مقام ٩:فارس مقام ١٠:قزوين مقام ١١:زنجان مقام ١٢: آذربايجان شرقي مقام ١٣: همدان مقام ١٤:اصفهان مقام ١٥:چهارمحال بختياري مقام ١٦:هرمزگان
طباطبايي/کميته کانوپولو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.