پسران تيم ملي روئينگ جوانان پايش شدند

تيم ملي جوانان روئينگ در اولين مرحله از اردوي آمادگي خود در مرکز سنجش و ارزيابي آکادمي ملي قايقراني پايش شدند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، پسران تيم ملي روئينگ جوانان در اولين مرحله اردوي آمادگي براي مسابقات قهرماني آسيا در مرکز سنجش و ارزشيابي آکادمي ملي قايقراني در مدت زمان معيني تمامي فعاليتهايشان شامل شاخص هاي آنتروپومتريک و فيزيولوژيک مورد ارزيابي قرار مي گيرد و ثبت مي شود.
اين آزمون ها با هدف ارزيابي وضعيت فعلي ورزشکاران، طراحي تمرينات بر اساس نتايج به دست آمده و مقايسه داده ها با نتايج آزمون هاي بعدي از 30 ارديبهشت تا 8 خرداد ماه برگزار شد.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.