مسابقات قهرماني کشور آبهاي آرام با شناسايي نفرات برتر پيگيري مي شود

مسابقات قهرماني کشورآبهاي آرام در رده هاي سني جوانان و بزرگسالان در بخش آقايان و بانوان از شنبه 20 تيرماه آغاز شده است و 309 قايقران با يکديگر رقابت مي کنند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب ، 20 تيم شرکت کننده در اين مسابقات در مسافت هاي 200، 500 و 1000 متر تا 24 تيرماه در درياچه آزادي با هم به رقابت مي پردازند که تا کنون نتايج زير به دست آمده است :
در مسافت 1000 متر در بخش آقايان و در کاياک يکنفره جوانان اروند درويش از مازندران با زمان 06/50/3 ، جواد محمدي دوست از گيلان با زمان 02/53/3 و حميد ترکي از بوشهر با زمان 34/53/3 اول تا سوم شدند.در کاياک دونفره جوانان سعيد فضل اولي و فرزاد مظلوم از گيلان با زمان 59/35/3 اول ، پدرام دادک و عليرضا محمدي از تهران با زمان 84/35/3 دوم و سعيد نبهاني و محمود نبهاني از خوزستان با زمان 17/00/4 سوم شدند. در کاياک 4نفره جوانان سعيد فضل اولي ، فرزاد مظلوم ، جواد محمدي دوست و هادي صياد سروري از گيلان با زمان 96/19/3 اول شدند ، حميد صفري، سعيد روغني ، سعيد نبهاني و محمود نبهاني از خوزستان با زمان 98/35/3 و سعيد برزگر، رامتين حکمت آرا ، ميثم خديوار و حميد ترکي از بوشهر با زمان 00/38/3 در رده هاي دوم و سوم جاي گرفتند.
در کانو يکنفره جوانان محسن سعادت خواه از گيلان با زمان 42/20/4 ، عادل مجللي از گلستان با زمان 84/21/4 و محمد قزباف از خوزستان با زمان 31/49/4 به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.در کانودونفره جوانان محسن سعادت خواه و ياسر دهقان از گيلان با زمان 96/18/4 اول شدند، سعيد قاسمي و عادل مجللي از گلستان با زمان 02/29/4 و مبين پاشا و اميرحسين مهديان از مازندران با زمان 30/31/4 به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.
در کاياک يکنفره مردان- بزرگسالان احمدرضا طالبيان از اصفهان با زمان 39/40/3 ، امين بوداغي از مازندران با زمان 76/49/4 و آرش قادري از گيلان با زمان 95/49/3 به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.در کاياک 2نفره بزرگسالان حسين سينکايي و ياسر هدايتي از مازندران با زمان 09/36/3 اول شدند، آرش قادري و آرمين بخشي زاد از گيلان با زمان 43/47/3 و امير رشيدي و سجاد تقي پور از گلستان با زمان 75/48/3 به مقام هاي دوم و سوم رسيدند. در کاياک 4نفره بزرگسالان حسين سينکايي، ياسر هدايتي، مسعود قاسمپور و امين بوداغي از مازندران با زمان 10/11/3 ، آرش قادري، آرمين بخشي زاد، عباس صيادي و پوريا مسافري از گيلان با زمان 36/11/3 و محمدرضا تبري ، امير رشيدي ، هوشنگ تاکه و سجاد تقي پور از گلستان با زمان 48/36/3 اول تا سوم شدند.در کانويکنفره بزرگسالان مرتضي رستمي از گلستان با زمان 92/23/4 اول شد، محيد چراغي از کرمانشاه با زمان 38/35/4 و کيهان جوانمرد نژاد از کردستان با زمان 81/46/4 به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.در کانو دونفره بزرگسالان علي اسفندياري نژاد و مرتضي رستمي از گلستان با زمان 62/17/4 به مقام اول ، اميرحسين خدايار و محمد مهدي آقاسي از مازندران با زمان 86/19/4 به مقام دوم و نيم پلنگ پشتيان و مهرداد ثابت از گيلان با زمان 19/36/4 به مقام سوم رسيدند.
در بخش بانوان و در کاياک يکنفره جوانان مهرآذين مهرآوران از تهران با زمان 09/32/4 به مقام اول ، کيميا مينابي نژاد از هرمزگان با زمان 4/35/28به مقام دوم و افسانه سپهري از کرمانشاه با زمان 34/40/4 به مقام سوم رسيدند.در کاياک 2نفره جوانان روژان پيروزنيا و هانيه کتابي از تهران با زمان 83/19/4 مقام اول ، نجمه سجادي و زينب محمدي از گيلان با زمان 64/28/4 مقام دوم و
هانيه کاظمي و کيميا مينابي نژاد از هرمزگان با زمان 27/35/4 مقام سوم را از آن خود کردند.
درکاياک يکنفره بزرگسالان آرزو معتمدي از تهران با زمان 55/20/4به مقام اول ، درسا کفيلي از بوشهر با زمان 05/29/4 به مقام دوم و مونا کنکاش پور از هرمزگان با زمان 55/37/4 به مقام سوم رسيدند.در کاياک 2نفره بزرگسالان آرزو معتمدي و سيما عروجي از تهران با زمان 22/17/4 ، آزاده بنکدار و درسا کفيلي از بوشهر با زمان 4/26/80و مونا کنکاش پور و مريم عبدالهي از هرمزگان با زمان 85/31/4 به مقامهاي اول تا سوم رسيدند.در کاياک 4نفره بزرگسالان آرزو معتمدي، سيما عروجي ، راحله محمدميرزايي و مهناز عروجي از تهران با زمان 59/59/3 اول شد ، آزاده بنکدار ، سپيده همامي ، درسا کفيلي و شقايق خسرواني از بوشهر با زمان 27/14/4 و مونا کنکاش پور ، سارا حيدريان ، مريم عبدالهي و آرزو پاسلار از هرمزگان با زمان 92/21/4 در رده هاي دوم و سوم جاي گرفتند.
در مسافت 500 متر نيز در بخش آقايان و در کاياک يکنفره رده سني بزرگسالان احمدرضا طالبيان از اصفهان با زمان 98/43/1 ، آرش قادري از گيلان با زمان 35/46/1و امين بوداغي از مازندران با زمان 63/48/1 به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.در کاياک 2نفره حسين سينکايي و ياسر هدايتي از مازندران با زمان 79/40/1 اول شدند، امير رشيدي و سجاد تقي پور از گلستان با زمان 85/48/1 و حسين اسماعيل زاده و احمدرضا طالبيان از اصفهان با زمان 02/51/1 به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.
در کانويکنفره شاهو ناصري از کردستان با زمان 47/59/1 اول شدند، مرتضي رستمي از گلستان با زمان 35/04/2 و عزيز سيفي از تهران با زمان 71/05/2 به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.در کانو دونفره شاهو ناصري و سيروان احمدي از کردستان با زمان 17/57/1به مقام اول، امير حسين خدايار و محمدمهدي آقاسي از مازندران با زمان 27/01/2 به مقام دوم و علي نژاداسفندياري و مرتضي رستمي از گلستان با زمان 95/03/2 به مقام سوم رسيدند.
در کاياک يکنفره جوانان اروند درويش از مازندران با زمان 76/49/1 ، عليرضا عليمحمدي از تهران با زمان 42/50/1 و حميد ترکي از بوشهر با زمان 44/50/1 اول تا سوم شدند. در کاياک دونفره جوانان پدرام دادک و عليرضا محمدي از تهران الف دوم با زمان 96/41/1 اول ، سعيد فضل اولي و فرزاد مظلوم از گيلان با زمان 17/45/1 و آرش قنبري و ميرکريم آقازاده از مازندران با زمان 45/52/1 سوم شدند. در کانو يکنفره جوانان عادل مجللي از گلستان با زمان 10/06/2 ، محسن سعادت خواه از گيلان با زمان 53/11/2 و محمد قزباف از خوزستان با زمان 13/20/2 به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.
در رده سني بزرگسالان بخش بانوان درکاياک يکنفره درسا کفيلي از بوشهر با زمان 12/06/2 به مقام اول ، سيما عروجي از تهران با زمان 39/11/2 به مقام دوم و مونا کنکاش پور از هرمزگان با زمان 74/16/2 به مقام سوم رسيدند.در کاياک 2نفره آرزو معتمدي و سيما عروجي از تهران با زمان 90/02/2 ، آرزو بنکدار و درسا کفيلي از بوشهر با زمان 74/12/2 و مونا کنکاش پور و آرزو پاسلار از هرمزگان با زمان 49/17/2 به مقامهاي اول تا سوم رسيدند.
در کاياک يکنفره جوانان به مقام نجمه سجادي از گيلان با زمان 04/12/2 اول ، مهرآذين مهرآوران از تهران با زمان 21/13/2 به مقام دوم و هاديه کاظمي از هرمزگان با زمان 90/28/2 به مقام سوم رسيدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.