طرح شناسايي دوقلوهاي همسان اجرا خواهد شد

فدراسيون قايقراني ايران در راستاي شناسايي افراد مستعد در فرآيند استعداديابي قايقراني طرح شناسايي دوقلوهاي همسان را اجرا خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، با تصويب اعضاي هيات رئيسه مقرر شد به منظور رسيدن به اهداف عالي دوقلو هاي مستعد براي فعاليت در برخي از رشته هاي قايقراني شناسايي شوند.
با توجه به اينکه در برخي از مواد مسابقات قايقراني از يک تيم دونفره استفاده مي شود و امکان استفاده از دوقلوهاي همسان در رشته هاي 4 و 8 نفره قايقراني نيز وجود دارد، گزينش افراد مستعد قايقراني با ويژگي هاي پيکري، فيزيولوژيکي و روانشناختي يکسان که در دوقلوهاي همسان ديده مي شود امري ضروري به نظر مي رسد.
وجود قهرمانان دوقلو در رشته هاي مختلف قايقراني مانند قهرمانان اسلالوم و روئينگ بيانگر اين مسئله مي باشد و فدراسيون قايقراني نيز در آينده اي نزديک اين طرح را در سطح کشور به اجرا در خواهد آورد و بر روي آن سرمايه گذاري خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.