عادل مجللي به فينال A راه يافت

مسابقات آبهاي آرام انتخابي بازيهاي المپيک جوانان جهان از ديروز 9 مرداد ماه در مسکو آغاز شد و با راه يابي عادل مجللي به فينال A و قايقرانان کشورمان به مرحله نيمه نهايي ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، اين مسابقات در رشته هاي کاياک يک،دو و چهار نفره و کانو کانادايي يک ،دو و چهارنفره در مسافت هاي500 و 1000 متراز 9 مرداد آغاز شده و تا11 مرداد ماه در درياچه کرلاتسکو شهر مسکو ادامه خواهد داشت .
در روز اول اين رقابتها در گروه 3 مرحله مقدماتي کانوي يکنفره و در مسافت 1000 متر عادل مجللي در مصاف با حريفاني از کشورهاي مجارستان، روماني، کانادا، اوکراين، اسپانيا، روسيه، مولداوي و تايلند با زمان 194/13/4 در رده چهارم ايستاد، در اين گروه مجارستان با زمان 331/06/4 اول، روماني با زمان 368/7/4 دوم و کانادا با زمان 186/13/4 سوم شدند.
در کاياک يکنفره مسافت 1000 متر آقايان و در گروه 4 قايقرانان مجارستان، انگلستان، ايران، قزاقستان، کانادا، استراليا، تايلند و کره جنوبي با هم همگروه بودند که در نهايت اروند درويش با زمان 882/44/3 بعد از کشورهاي مجارستان که با زمان 081/40/3 و انگلستان با زمان 943/40/3 اول و دوم شده بودند به مقام سوم رسيد.
در گروه 1 مسافت 1000 متر کاياک يکنفره بانوان آزاده محمدي در مصاف با حريفان خود از کشورهاي لوکزانبورگ، بلغارستان، بلژيک، اسلواکي، مجارستان، ايتاليا و پرتغال با زمان 829/21/4 در رده پنجم ايستاد، در اين گروه پرتغال با زمان 539/05/04 اول شد، مجارستان با زمان 209/08/4 به مقام دوم رسيد و ايتاليا با زمان 636/16/4 در رده سوم جاي گرفت.
محسن سعادتخواه و ياسر دهقاني در گروه 2 کانوي يکنفره مسافت 1000 متر به مصاف قايقرانان کشورهاي مولداوي، اسلواکي، ايتاليا، لهستان، برزيل، روماني و روسيه با زمان 143/52/3 چهارم شدند، روسيه با زمان 460/37/3 اول، روماني با زمان 711/44/3 دوم و لهستان با زمان 930/48/3 سوم شدند.
در کاياک دونفره مسافت 1000 متر و در گروه 4 مجارستان با زمان 251/19/3 اول شد، هلند با زمان 520/20/3 به مقام دوم رسيد و کانادا با زمان 107/24/3 سوم شد، در اين گروه حميد ترکي و سعيد فضل اولي با زمان 444/24/3 در رده چهارم ايستادند. مولداوي، ترکيه و دانمارک نيز در رده هاي بعدي قرار گرفتند.
در گروه 3 کاياک دونفره بانوان روژان پيروزنيا و افسانه سپهري به مصاف حريفاني از کشورهاي روسيه، آلمان، کانادا، سوئد، آمريکا، قزاقستان و ليتواني رفتند که در نهايت روسيه با زمان 318/39/3 ، آلمان با زمان 896/39/3، کانادا با زمان 749/50/3 اول تا سوم شدند و قايقرانان کشورمان با زمان 721/12/4 در رده هفتم ايستادند.
در کاياک چهارنفره مردان و در گروه 1 جعفر محمدي دوست، عليرضا عليمحمدي، اروند درويش و فرزاد مظلوم با زمان 366/06/3 سوم شدند. در اين گروه روسيه با زمان 930/57/2 و مجارستان با زمان 589/00/3 در مکانهاي اول و دوم قرار گرفتند. در اين گروه قايقرانان کشورهاي قزاقستان، اوکراين، دانمارک، ترکيه و آمريکا در رده هاي بعدي جاي گرفتند.
در کانوي يکنفره مسافت 500 متر و در گروه 2 روسيه، مجارستان، اسپانيا، ايران، کانادا، بلغارستان، پرتغال، ازبکستان و قرقيزستان به مصاف هم رفتند که در نهايت روسيه با زمان 494/52/1 ، مجارستان با زمان 853/53/1 و اسپانيا با زمان 941/55/1 اول تا سوم شدند و عادل مجللي از ايران با زمان 357/59/1 در مکان هفتم ايستادند.
اروند درويش در گروه يک کاياک يکنفره مسافت 500 متر با قايقرانان آلمان، اسلواکي، اوکراين، چين، کوبا، هند، تايلند و بلژيک مسابقه داد. در اين گروه آلمان با زمان 816/40/1 اول شد، اسلواکي با زمان 468/44/1 دوم ، اوکراين با زمان 912/44/1 سوم و اروند درويش با زمان 053/45/1 چهارم شدند.
در گروه 3 کانوي دونفره 500 متر لهستان با زمان 709/45/1 اول شد، ايتاليا با زمان 609/48/1 به مقام دوم رسيد و مجارستان با زمان 142/50/1 سوم شد، در اين گروه محسن سعادتخواه و ياسر دهقان با زمان 393/50/1 در رده چهارم ايستادند. کانادا و ژاپن نيز در رده هاي بعدي قرار گرفتند.
در گروه 3 کاياک دونفره بانوان روژان پيروزنيا و افسانه سپهري به مصاف حريفاني از کشورهاي روسيه، لهستان، کانادا، بلژيک، بلاروس، قزاقستان و ليتواني رفتند که در نهايت روسيه با زمان 014/47/1 ، لهستان با زمان 556/48/1، بلژيک با زمان 863/49/1 اول تا سوم شدند و قايقرانان کشورمان با زمان 991/00/2 در رده هفتم ايستادند.
در کاياک دونفره مردان مسافت 500 متر و در گروه 4 مجارستان با زمان 974/31/1 اول شد، آلمان با زمان 973/32/1 به مقام دوم رسيد و حميد ترکي و سعيد فضل اولي با زمان 453/36/1 سوم شدند، ليتواني، ترکيه، دانمارک ، آمريکا، قرقيزستان و نيجريه نيز در رده هاي بعدي قرار گرفتند.
در کاياک چهارنفره مردان و در گروه 1 جعفر محمدي دوست، عليرضا عليمحمدي، اروند درويش و فرزاد مظلوم با زمان 881/29/1 پنجم شدند شدند. در اين گروه روسيه با زمان 513/23/1 ، لهستان با زمان 323/25/1 و اسپانيا با زمان 381/25/1در مکانهاي اول تا سوم قرار گرفتند. در اين گروه قايقرانان کشورهاي ايتاليا، استراليا، يونان، آفريقاي جنوبي و ليتواني حضور داشتند.
در کاياک چهارنفره مسافت 500 متر بانوان هانيه خطيبي، آزاده محمدي، پرستو حائري و نجمه سجادي با کشورهاي مجارستان، روسيه، ايتاليا، اسلواکي، آفريقاي جنوبي و سنگاپور هم گروه بودند که در نهايت با زمان 774/47/1 پنجم شدند. مجارستان با زمان 692/36/1، روسيه با زمان 724/36/1 و ايتاليا با زمان 987/40/1 به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.
در مسابقاتي که تاکنون انجام شده تمام قايقرانان کشورمان موفق شدند به مرحله نيمه نهايي صعود کنند . البته نجمه سجادي در کاياک يکنفره 500 متر و در گروه 4 مرحله مقدماتي به مصاف پاورزنان کشورهاي لهستان، استراليا، بلاروس، فرانسه، اتريش، سوئد، لوکزانبورگ و سنگاپور رفت که در خاتمه اين مسابقه لهستان با زمان 709/57/1 ، استراليا با زمان 359/58/1 و بلاروس با زمان 258/01/2 اول تا سوم شدند و سجادي نيز با زمان 949/03/2 در رده هفتم ايستاد و از راه يابي به نيمه نهايي بازماند.
مسابقات نيمه نهايي امروز آغاز شده که تاکنون عادل مجللي در مرحله نيمه نهايي کانوي يکنفره مسافت 1000 متر به مصاف کشورهاي قزاقستان، کانادا، برزيل، مکزيک، ژاپن، ليتواني و آمريکا رفت و موفق شد ضمن کسب مقام دومي با زمان 272/15/4 به فينال A اين رقابتها راه يابد. قزاقستان با زمان 913/13/4 اول شد و کانادا نيز با زمان 892/15/4 در رده سوم ايستاد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.