پيريک: تلاش فدراسيون قايقراني ايران در جهت توسعه اسلالوم بانوان قابل تقدير است

پيريک گسلاين مسئول توسعه اسلالوم فدراسيون جهاني قايقراني ICF طي گزارشي به اين فدراسيون از روند برگزاري کمپ توسعه اسلالوم در ايران ابراز رضايت کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، کمپ بين المللي آموزشي طرح توسعه و گسترش قايقراني اسلالوم بانوان 5 تا 12 ارديبهشت ماه به ميزباني کشورمان در درياچه آزادي و رودخانه کرج برگزار شد. پيريک گسلاين مسئول توسعه اسلالوم فدراسيون جهاني قايقراني ICF به عنوان ناظر اين فدراسيون در کمپ جضور داشت. پيريک پس از بازگشت طي گزارشي از روند برگزاري کمپ در ايران ابراز رضايت کرد.
در گزارش مسئول توسعه اسلالوم ICF ايران از نظر شرايط اقليمي و آب و هوايي کشوري مناسب براي قايقراني عنوان شده و پيريک رودخانه کرج را منطقه اي بسيار خوب براي رشته اسلالوم دانسته است. پيريک از فدراسيون قايقراني ايران به جهت ايجاد بستري مناسب براي توسعه رشته اسلالوم تشکر و قدرداني داشته و فدراسيون قايقراني ايران را رو به رشد و توسعه در سطح قايقراني جهان توصيف کرده است.
پيريک در اين گزارش برنامه هاي اجرا شده در کمپ اعم از برنامه هاي توسعه اي و آموزشي را به طور کامل شرح داده و کمپ اسلالوم ايران که با حضور قايقراناني از اروپا، آمريکا و آسيا برگزار شد را بستري مناسب براي توسعه اين رشته ورزشي دانسته است.
پيريک با اشاره به نام ورزشکاران ايران، استعداد کشورمان را در توسعه و گسترش رشته ورزشي اسلالوم بسيار مناسب ارزيابي کرده است.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.