بايد با انديشيدن تدابير درست در بازيهاي آسيايي کره بدرخشيم

احمد دنيامالي رئيس فدراسيون قايقراني به منظور برنامه ريزي براي موفقيت در بازيهاي آسيايي کره امروز 27 آذرماه در جلسه اي با همکاران خود در فدراسيون به صحبت نشست.
در اين جلسه احمد دنيامالي با اشاره به نتايج به دست آمده در بازيهاي آسيايي گوآنگجو خطاب به همکاران گفت: در گوآنگجو موفق شديم به نتايج قابل قبولي دست يابيم ولي براي اينکه بتوانيم در بازيهاي آسيايي کره نيز نتايج امسال را تکرار و آنها را ارتقاء بخشيم بايد وحدت، کارگروهي، ايجاد انگيزه و عدم رضايت از کار انجام شده و در نتيجه تلاش در جهت انجام بهتر کارها را در دستور کار خود قرار دهيم.
وي بيان کرد: نبايد فرصت ها را از دست داد و يکي از مهمترين مسائل در اين زمينه انگيزه بالا است. انتظارات ما از خودمان و انتظارات ديگران از ما، مي تواند منبع استرس باشد. انتظارات بايد واقعي باشند. همچنين باورهايمان درباره توانايي دسترسي به اهداف بايستي مطابق با واقعيات فعلي باشد.
وي افزود: انگيزه و عملکرد با يکديگر در تعاملند. انگيزه منجر به عملکرد بهتر شده و عملکرد بهتر نيز مي تواند انگيزه را افزايش دهد. پس بايد انگيزه را در خودتان تقويت کنيد، من نيز در اين راه هر کمکي بتوانم انجام مي دهم چراکه موفقيت تک تک شما در کارها باعث موفقيت فدراسيون مي شود.
رئيس فدراسيون قايقراني با بيان اين مطلب که نظم و انضباط در امور از مظاهر تمدن انساني و از عوامل مهم توفيق و پيشرفت است، کارگروهي را نيز مورد توجه قرار داد و گفت: خوشبختانه مجموعه فدراسيون توانست اهميت کار گروهي را در بازيهاي آسيايي درک کند ولي براي رسيدن به مقاطع بالاتر بايد همبستگي خود را بيشتر کرده و با کمک به يکديگر در راستاي رسيدن به اهداف قدم برداريم.
دنيامالي در اين جلسه همکارانش را در فدراسيون قايقراني ضمن فراخواندن به وحدت بيشتر گفت: هيچ وقت نبايد از خود و کارتان راضي باشيد چراکه اين مسئله باعث مي شود براي جلب رضايت خود بيشتر تلاش کنيد و مطمئن باشيد که نتيجه خوبي خواهيد ديد.
وي ادامه داد: بايد با انديشيدن تدابير درست و اجراي اصولي و به موقع آنها در بازيهاي آسيايي کره موفقيتي را تجربه کنيم که باعث شگفتي همگان شود.
دنيامالي در پايان از فعاليتهاي همکارانش در فدراسيون تشکر کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.