تيم هاي برتر معرفي شدند

در پايان دور رفت مسابقات باشگاهها و دسته جات آزاد آبهاي آرام بانوان نفت فلات قاره در بزرگسالان و پاس بندر لنگه هرمزگان و بسيج گلستان مشترکا در جوانان به قهرماني رسيدند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب ، در اين رقابتها که 16 مردادماه در درياچه آزادي با حضور 6 تيم برگزار شد ،در کاياک يکنفره مسافت 1000 متر بزرگسالان آرزو معتمدي از نفت فلات قاره با زمان 21/29/4، درسا کفيلي از باشگاه بوشهر با زمان 01/43/4 و مونا کنکاش پور از پاس بندر لنگه هرمزگان با زمان 68/46/4 اول تا سوم شدند.در کاياک دونفره 1000 متر بزرگسالان سيما عروجي و راحله محمد ميرزائي از نفت فلات قاره با زمان 49/16/4 اول، مونا کنکاش پور و مريم عبدالهي از پاس بندر لنگه هرمزگان با زمان 55/35/4 دوم و فرنوش انوري و گلرخ محمدي از پروما با زمان 51/40/4 سوم شدند.
در کاياک يکنفره 1000متر جوانان کيميا مينابي نژاد از پاس بندر لنگه هرمزگان با زمان 64/49/4 ، پرستو حائري از بسيج گلستان با زمان 23/50/4 و زينب محمدي از باشگاه بوشهر با زمان 04/07/5 اول تا سوم شدند.در کاياک دونفره 1000متر جوانان هانيه خطيبي و روژان پيروزنيا از بسيج گلستان با زمان 27/17/4، کيميا مينابي نژاد و مهرآذين مهرآوران از پاس بندر لنگه هرمزگان با زمان 88/20/4و سارا حنيفه و الهه نيکو حرف از کلوپ تهران با زمان 71/49/4 به مقامهاي اول تا سوم رسيدند.
در کاياک يکنفره 500 متر بزرگسالان آرزو معتمدي از نفت فلات قاره با زمان 20/07/2 اول ، درسا کفيلي از باشگاه بوشهر با زمان 71/10/2 و مونا کنکاش پور از پاس بندر لنگه هرمزگان با زمان 81/22/2 سوم شدند. در کاياک دونفره 500 متر بزرگسالان سيما عروجي و راحله محمد ميرزائي از نفت فلات قاره با زمان 66/03/2 به مقام اول ، آزاده بنکدار و درسا کفيلي از باشگاه بوشهر با زمان 98/09/2 به مقام دوم و مونا کنکاش پور و مريم عبدالهي از پاس بندر لنگه هرمزگان با زمان 53/11/2 به مقام سوم رسيدند.
در کاياک يکنفره 500 متر جوانان مهرآذين مهرآوران از پاس بندر لنگه هرمزگان با زمان 49/14/2 اول شد ، پرستو حائري از بسيج گلستان با زمان 98/16/2 و زينب محمدي از باشگاه بوشهر با زمان41/24/2 در رده هاي دوم و سوم جاي گرفتند.در کاياک دونفره 500 متر جوانان هانيه خطيبي و روژان پيروزنيا از بسيج گلستان با زمان 52/02/2 ، هديه کاظمي و مهرآذين مهرآوران از پاس بندر لنگه هرمزگان با زمان 25/09/2 و سارا حنيفه و الهه نيکو حرف از کلوپ تهران با زمان 90/16/2 اول تا سوم شدند.
در پايان اين رقابتها در رده سني جوانان پاس بندر لنگه هرمزگان و بسيج گلستان با 18 امتياز به طور مشترک اول، باشگاه بوشهر و اميد کلوپ تهران مشترکا با 6 امتياز دوم و کلوپ تهران با 5 امتياز سوم شدند .در رده سني بزرگسالان نيز نفت فلات قاره با 28 امتياز، باشگاه بوشهربا 18 امتياز و پاس بندر لنگه هرمزگان با 17 امتياز در مکانهاي اول تا سوم جاي گرفتند و تيم هاي پروما با 13، کلوپ تهران با 8 و اشل سازان البرز با 3 امتياز چهارم تا ششم شدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.